ACTVITĂŢI PRECONFERINŢĂ/ PRECONFERENCE ACTIVITIES 

JOI 09 IUNIE 2022/THURSDAY 09TH JUNE 2022

Workshop-uri / Workshops: On Zoom

Orele/ Hours: 12.00-14.30

Orele/ Hours: 15.00-17.30

Orele/ Hours: 18.00-20.30

Workshop 1 – Andra PLEŞA

Tehnici şi metode de intervenţie în optimizarea performanţelor sportive/ Intervention techniques and methods in the optimization of sports performances

Workshop 3- Mihaela-Ramona PĂTCAŞ

Cuplul în derivă/  Couples drifting apart

WORKSHOP ÎNCHIS/

WORKSHOP CLOSED

Workshop 5 – Ionuţ GHIUGAN

Evaluarea psihologică în domeniul clinic: procedura de evaluare şi redactarea raportului psihologic. Studii de caz. /  Psychological evaluation in clinical psychology: the evaluation procedure and the writing of the psychological report

Workshop 2 – Oana DĂU-GAŞPAR, Amalia-Loredana MARINCA:

Dezvoltarea inteligenţei emoţionale/ The Development of Emotional Intelligence

Workshop 4 – Oana DĂU GAŞPAR, Alina Oana MORAR ZAMOŞTEANU, Daniel MURANYI

Realizările remarcabile şi operele de artă nu au vârstă – resurse europene în sprijinul educaţiei comunitare/  The Remarkable Accomplishments and Works of Art are Ageless – European Resources Supporting Community Education

Workshop 6 –
Alina Oana MORAR ZAMOŞTEANU, Daniel MURANYI

Intervenţia sistemică în abordarea familiei şi a cuplului. /  Systemic intervention in the family and couple approach

VINERI 10 IUNIE 2022/ FRIDAY 10TH JUNE 2022

Orele/Hours

Activitate/Activity: On ZOOM

10.00-13.00

Sesiune de lucrări pentru Studenţi/ Students Paper Session

Session coordinators: Assist. Ioana-Eva Cădariu PhD Student, Assoc. prof. Florentina Pintea PhD

 

Drd. Ioana-Eva CĂDARIU este psiholog clinician, psihoterapeut cu formare în psihoterapie integrativă, psihoterapie familial sistemică și cu specializare în psihoterapie de cuplu centrată pe emoții. În presenteste director al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră la Universitatea „Tibiscus” din Timișoara și student doctorand la Universitatea de Vest din Timișoara. Drd Ioana-Eva Cădariu este vicepreședinte al Institutului de Psihoterapie, Consiliere Psihologică și Supervizare Clinică (IPCS), membru în Colegiul Psihologilor din România (CPR), psiholog clinician autonom. În ultimii ani Drd. Ioana-Eva Cădariu a publicat articole în domeniul psihoterapiei, fiind și co-coordonator al seriei de volume Studii în psihoterapie, Editura Universul Academic București.

Ioana-Eva CĂDARIU PhD student, is a clinical psychologist, a psychotherapist with training in integrative psychotherapy, systemic family psychotherapy and specialized in emotional-focused couple psychotherapy. She is currently the director of the Centre for Career Counselling and Guidance at the “Tibiscus” University of Timisoara and a doctoral student at the West University of Timisoara. Ioana-Eva Cădariu is also the vice-president of the Institute of Psychotherapy, Psychological Counselling and Clinical Supervision (IPCS), a member of the Romanian College of Psychologists (CPR) and an independent clinical psychologist. Curing the last years Ioana-Eva Cădariu has published papers in the field of psychotherapy, being also the co-coordinator of the series of volumes Studies in Psychotherapy, Universul Academic Publishing House of Bucharest.

Dr. Florentina-Anica PINTEA este conferenţiar universitar doctor şi decan al Facultății de Calculatoare și Informatică aplicată din cadrul Universităţii “Tibiscus” din Timişoara. Principalele sale interese de cercetare includ: prelucrarea imaginilor digitale cu implicare în testele psihologice, dezvoltarea implicațiilor multi media şi informatica multidisciplinară.

Florentina-Anica PINTEA PhD is an associate professor and the dean of the Faculty of Computers and Applied Informatics within the “Tibiscus” University of Timisoara. Her main research interests include: digital image processing in psychological testing, development of multi-media implications and multidisciplinary informatics.

PROGRAM CONFERINŢĂ/ CONFERENCE PROGRAM

VINERI 10 IUNIE 2022/ FRIDAY 10TH JUNE 2022

Orele/Hours

ACTIVITATE/ ACTIVITY: On ZOOM

16.00-16.15

CUVÂNT DE DESCHIDERE A CONFERINȚEI/ CONFERENCE OPENING SPEECHES

President of Institute of Psychotherapy, Psychological Counselling and Clinical Supervision (IPCS); Pro-rector of the “Tibiscus” University of Timisoara: Prof. Loredana-Ileana VÎŞCU PhD

President of the European Association for Integrative Psychotherapy President (EAIP):  Bruno VAN DEN BOSCH

President Administration Council of the “Tibiscus” University of Timisoara:  Dragoş ANCA

Rector of the “Tibiscus” University of Timişoara:  Prof. Radu RĂDUCAN PhD

Dr. Loredana-Ileana VÎŞCU este psiholog şi psihoterapeut, formator și supervisor în psihoterapie integrativă, profesor la Universitatea “Tibiscus” din Timişoara, preşedinte al Institutului de Psihoterapie, Consiliere psihologică şi Supervizare clinică (IPCS) şi vice-preşedinte al Asociaţiei de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă (ACCPI). Dr. Loredana-Ileana Vîşcu este prorector al Universității “Tibiscus” din Timişoara și director al Centrului de Cercetări Calitative în Consiliere și Psihoterapie. Activitatea sa didactică și științifică este concretizată în numeroase lucrări și cărți, fiind şi co-autor al Modelului Integrativ Strategic în Psihoterapie. Loredana-Ileana Vîşcu este: Chartered member with AFBPsS Associate Fellow şi supervizor în cadrul British Psychology Society U.K. (BPS); formator și supervisor în: EAIP (European Association of Integrative Psychotherapy); EIATSCYP (European Interdisciplinary Association for Therapeutic Services for Children and Young
People); FPR (Federația Română de Psihoterapie); și CPR (Colegiul Psihologilor din România). De asemenea, este membru în: APA (The American Psychologists’ Association), SEPI (The Society for the Exploration of Psychotherapy Integration), APR (Asociaţia Psihologilor din România). Loredana-Ileana Vîșcu este psihoterapeut certificat de către Asociația Europeană de Psihoterapie (EAP) și este editor-șef al International Journal of Supevision in Psychotherapy./

Loredana-Ileana VÎŞCU PhD is a psychologist and psychotherapist, a trainer and supervisor in integrative psychotherapy, a professor at “Tibiscus” University of Timisoara, the president of the Institute of Psychotherapy, Psychological Counseling and Clinical Supervision (IPCS) and the vice-president of Association of Integrative Research, Counseling and Integrative Psychotherapy (ACCPI). Loredana-Ileana Vîşcu PhD is vice-rector of the “Tibiscus” University of Timişoara and director of the Center for Qualitative Research in Counseling and Psychotherapy within the same institution. Her didactic and scientific activity counts numerous papers and books, being also co-author of the Integrative Strategic Model in Psychotherapy. Loredana-Ileana Vîşcu is: Chartered member with AFBPsS Associate Fellow and supervisor within the British Psychology Society U.K. (BPS); a trainer and supervisor: EAIP (European Association of Integrative Psychotherapy); EIATSCYP (European Interdisciplinary Association for Therapeutic Services for Children and Young People); FRP (Romanian Federation of Psychotherapy); and CPR (Romanian Psychologists’ College). She is also a member of: APA (The American
Psychologists ’Association), SEPI (The Society for the Exploration of Psychotherapy Integration), APR (Association of Romanian Psychologists). Loredana-Ileana Vîșcu holds the European Certificate of psychotherapy, from the European Association for Psychotherapy (EAP) and is the editor-in-chief of the International Journal of Supervision in Psychotherapy.

Bruno VAN DEN BOSCH este președintele Asociației Europene de Psihoterapie Integrativă (EAIP), psihoterapeut și supervizor, fondatorul și directorul Educative Academy. El este și fondatorul Conceptual Interaction (Integrative Psychotherapy) și formator în cadrul unui program de patru ani de formare în psihoterapie integrativă, cu o experiență de mai mult de treizeci de ani în psihoterapie individuală, psihoterapia relațiilor și a grupurilor. Este formator și în cadrul unui program de formare pentru supervizori. Bruno VAN DEN BOSCH face parte din comitetul European Wide Organisations al Asociației Europene de Psihoterapie (EAP) și co-autor al cărții Changing Ideas in Psychotherapy (2008). /

Bruno VAN DEN BOSCH is thepresident of EAIP (European Association for Integrative Psychotherapy), a psychotherapist and supervisor, the founder and director of the Educative Academy. He is also the founder of Conceptual Interaction (Integrative Psychotherapy) and a member for the faculty staff of the four-year therapy training, with over thirty years of experience in individual, relationship and groups Psychotherapy. He is also a trainer within a two year training program for supervisors. Bruno Van Den Bosch is the co-chair of the European Wide Organisations committee of the EAP and the co-author of the C.I. book Changing Ideas in Psychotherapy (2008).

Dragoş ANCA este Președintele Consiliului de Administrație al Universității „Tibiscus” din Timișoara și membru fondator al Uniunii Fundația Augusta (UFA) Timișoara – unic fondator al „Tibiscus” din Timișoara. Dragoş ANCA este antreprenor cu studii superioare în Afaceri și administrare în agricultură finalizate în cadrul Business Academy Aarhus, și licență în specializarea Comerț, Economie internațională.

Dragoş ANCA is the President of the Board of Directors of the ”Tibiscus” University of Timisoara and a founding member of the Union Augusta Foundation (UFA) Timisoara – the unique founder of the ”Tibiscus” University of Timisoara. Dragoş ANCA is an entrepreneur with bachelor studies in Business and administration in agriculture completed at Business Academy Aarhus, and a bachelor degree in Commerce, International Economics.

Dr. Radu RĂDUCAN este rectorul Universității „Tibiscus” din Timișoara, profesor universitar, inginer, doctor în economie specializarea management, formator atestat pentru programe de formare profesională – cursuri de formare, specializare sau perfecționare cu persoane adulte. Preocupările sale didactice și științifice includ: comunicare și relații umane, management, cultură organizațională, resurse umane, administrația publică, dezvoltare abilități și capacități, etică profesională etc. Activitatea sa publicistică include manuale pentru studenți, volume de specialitate în domeniile: managementul resurselor umane, managementul afacerilor și comunicare organizațională, numeroase lucrări prezentate în cadrul unor simpozioane naționale și internaționale. Activitatea de cercetare include mai mult de 50 de contracte de cercetare ştiinţifică elaborate în colaborare cu alţi colegi universitari, în care a participat ca membru al echipei de cercetare (29) și ca manager de proiect (23).

Radu RĂDUCAN PhD is the rector of the ”Tibiscus” University of Timisoara, a university professor holding a PhD in economics, management major and a trainer in different professional training programs – training courses, professional development and training programs for adults. His didactic and scientific interests include: communication and human relationships, management, organizational culture, human resources, public administration, development of skills and abilities, professional ethics, etc. His publishing activity includes textbooks for students, volumes in the fields of: human resources, business management and organizational communication, numerous works presented in national and international symposiums and conferences. The research activity includes more than 50 scientific research contracts developed in collaboration with other faculty, where he participated as a member (29) of the research team and as a project manager (23).

16.15-19.15

KEY SPEAKERS – SESIUNE LUCRĂRI / PAPERS SESSION

Session coordinator: Prof. Loredana-Ileana Vîșcu PhD

 

Orele/Hours

KEY SPEAKERS – SESIUNE LUCRĂRI / PAPER SESSION

16.15-16.45

Loredana-Ileana VÎŞCU PhD,

Clifton Edward Jr. WATKINS PhD

Ioana-Eva CĂDARIU PhD student

Formarea supervizorilor bazată pe competenţe /  Competency-based training of supervisors

16.45-17.15

Linda FINLAY PhD, BA (Hons), Dip IntPsych, MBPsS,

Folosirea terapeutică a self-ului în supervizare/  The therapeutic use of self in supervision

17.15-17.45

Oana Maria POPESCU

Educaţia “second life” şi supervizarea în mediul virtual/  Second life-teaching and supervision in a digital world

17.45-18.15

Carol FALENDER PhD

Realizări şi provocări pentru supervizarea clinică bazată pe competenţe/ Accomplishments and Challenges for Competency-based Clinical Supervision

18.15-18.45

Thomas FUCHS PhD, Gerhard STEMBERGER PhD

Lucrul împreună, lucrul unul împotriva celuilalt şi lucrul fără celălalt în terapie şi supervizare. O viziune din punctul de vedere al psihologiei Gestalt asupra structurii şi dinamicii relaţiei terapeutice. / Working together, working against each other, and working past each other in therapy and supervision. A Gestalt psychological view on structure and dynamics of the therapeutic relationship

18.45-19.15

Dragoş ILIESCU PhD

Cadre de competenţe profesionale în psihologia internaţională: Aplicaţii ale psihologiei muncii în formarea psihologilor
clinicieni/ 
Professional competencies in international psychology: Applications of occupational psychology in the training of clinical psychologists

 

19.15-21.00

BOOK PRESENTATION:

19.15-19.30

 

1. International Journal of Supervision in Psychotherapy (2022). Bucharest: Universul Academic Publishing House, Chief-editor Vîşcu Loredana-Ileana (www.ijsp.eu).

Prezintă/Presented by Loredana-Ileana VÎŞCU PhD

Dr. Loredana-Ileana VÎŞCU este psiholog şi psihoterapeut, formator și supervisor în psihoterapie integrativă, profesor la Universitatea “Tibiscus” din Timişoara, preşedinte al Institutului de Psihoterapie, Consiliere psihologică şi Supervizare clinică (IPCS) şi vice-preşedinte al Asociaţiei de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă (ACCPI). Dr. Loredana-Ileana Vîşcu este prorector al Universității “Tibiscus” din Timişoara și director al Centrului de Cercetări Calitative în Consiliere și Psihoterapie. Activitatea sa didactică și științifică este concretizată în numeroase lucrări și cărți, fiind şi co-autor al Modelului Integrativ Strategic în Psihoterapie.
Loredana-Ileana Vîşcu este: Chartered member with AFBPsS Associate Fellow şi supervizor în cadrul British Psychology Society U.K. (BPS); formator și supervisor în: EAIP (European Association of Integrative Psychotherapy); EIATSCYP (European Interdisciplinary Association for Therapeutic Services for Children and Young People); FPR (Federația Română de Psihoterapie); și CPR (Colegiul Psihologilor din România). De asemenea, este membru în: APA (The American Psychologists’ Association), SEPI (The Society for the Exploration of Psychotherapy Integration), APR (Asociaţia Psihologilor din România). Loredana-Ileana Vîșcu este psihoterapeut certificat de către Asociația Europeană de Psihoterapie (EAP) și este editor-șef al International Journal of Supevision in Psychotherapy. /
Loredana-Ileana VÎŞCU PhD is a psychologist and psychotherapist, a trainer and supervisor in integrative psychotherapy, a professor at “Tibiscus” University of Timisoara, the president of the Institute of Psychotherapy, Psychological Counseling and Clinical Supervision (IPCS) and the vice-president of Association of Integrative Research, Counseling and Integrative Psychotherapy (ACCPI). Loredana-Ileana Vîşcu PhD is vice-rector of the “Tibiscus” University of Timişoara and director of the Center for Qualitative Research in Counseling and
Psychotherapy within the same institution. Her didactic and scientific activity counts numerous papers and books, being also co-author of the Integrative Strategic Model in Psychotherapy. Loredana-Ileana Vîşcu is: Chartered member with AFBPsS Associate Fellow and supervisor within the British Psychology Society U.K. (BPS); a trainer and supervisor: EAIP (European Association of Integrative Psychotherapy); EIATSCYP (European Interdisciplinary Association for Therapeutic Services for Children and Young People); FRP (Romanian Federation of Psychotherapy); and CPR (Romanian Psychologists’ College). She is also a member of: APA (The American Psychologists ’Association), SEPI (The Society for the Exploration of Psychotherapy Integration), APR (Association of Romanian Psychologists). Loredana-Ileana Vîșcu holds the European Certificate of psychotherapy, from the European Association for Psychotherapy (EAP) and is the editor-in-chief of the International Journal of Supervision in Psychotherapy.

19.30-20.00

 

 

 

 

 

2. Stemberger Gerhard (editor), and Beneder Doris, Böhm Angelika, Fuchs Thomas, Lindorfer Bernadette, Ragsdale S. Edward, Stemberger Gerhard, Sternek Kathrina. Trombini Elena, Trombini Giancarlo, Zuczkowski Andrzej. (2022) Essentials of Gestalt Theoretical Psychotherapy, Austrian Association for Gestalt Theoretical Psychotherapy, Vienna, Austria

Prezintă/Presented by Bernadette LINDORFER  & Katharina STERNEK

 Katharina STERNEK este psihoterapeut teoretic Gestalt și supervizor clinic la Viena. Katharina Sternek este formator în cadrul Asociației
Austriace de Psihoterapie Teoretică Gestalt (ÖAGP). Ea este membru al comitetului de etică al consiliului consultativ de psihoterapie al Ministerului Federal al Sănătății din Austria şi membru al Consiliului consultativ al „Society for Gestalt Theory and its Applications” (GTA). Katharina Sternek  este co-editor al revistei de psihoterapie PhänomenalZeitschriftfür Gestalttheoretische Psychotherapieşi a publicat lucrări numeroase în domeniul epistemologiei în psihoterapie, terapie traumatică și subiecte clinice conexe. Contact:
sternek@sternek-psychotherapie.at./ Katharina STERNEK is a Gestalt Theoretical psychotherapist and clinical supervisor in Vienna. Member of the teaching faculty of the Austrian Association of Gestalt Theoretical Psychotherapy (ÖAGP). Member of the ethics-committee of the psychotherapy advisory council of the Austrian Federal Ministry for Health. Member of the Advisory Board of the international multidisciplinary „Society for Gestalt Theory and its Applications“ (GTA). Co-editor of the psychotherapy journal „Phänomenal Zeitschrift für Gestalt theoretische Psychotherapie“. Publications in the field of epistemology in psychotherapy, trauma therapy and related clinical topics. Contact: sternek@sternek-psychotherapie.at

Bernadette LINDOFER Dr. Habil., este psiholog clinician, psihoterapeut
teoretic Gestalt și supervizor clinic la Viena. Bernadette Lindofer este membru al Consiliului de Administrație și formator în cadrul  Asociației Austriace de Psihoterapie Teoretică Gestalt (ÖAGP), membru al comitetului de etică al consiliului consultativ de psihoterapie al Ministerului Federal al Sănătății din Austria. De asemenea, Bernadette Lindofer este co-editor al revistei de psihoterapiePhänomenalZeitschrift für Gestalt theoretische Psychotherapieşi are numeroare publicații în domeniul teoriei personalității lewiniene, eticii și a diagnosticului în psihoterapie. Contact:
Bernadette.lindorfer@oeagp.at/ Bernadette LINDORFER Mag. a phil., Clinical psychologist, Gestalt Theoretical psychotherapist and clinical supervisor in Vienna. Board member and member of the teaching faculty of the Austrian Association of Gestalt Theoretical Psychotherapy (ÖAGP). Member of the ethics committee of the psychotherapy advisory council of the Austrian Federal Ministry for Health. Co-editor of the psychotherapy journal „PhänomenalZeitschrift für Gestalt theoretische Psychotherapie“. Publications in the field of Lewinian personality  theory, ethics and diagnostics in psychotherapy. Contact: Bernadette.lindorfer@oeagp.at

20.00-20.30

3. Finlay Linda (2021) The Therapeutic Use of Self in Counselling and Psychotherapy SAGE Publications Ltd.

Prezintă/Presented by Linda FINLAY PhD

Dr. Linda FINLAY este psihoterapeut și supervisor în orientarea integrativă centrată pe relație și predă psihologie și consiliere la Open University, în Marea Britanie. Dr. Linda Finlay a publicat numeroase cărți și lucrări: Relational integrative psychotherapy (Wiley); Practical ethics in counselling and psychotherapy (Sage) și The therapeutic use of self in counselling and psychotherapy (Sage). Interesele sale de cercetare include explorarea experienței traumatice, dizabilitatea și aplicarea abordărilor reflexive, relaționale. În present dr. Linda Finlay este editorul European Journal forQualitative Research in Psychotherapy. / Linda FINLAY PhD is a relational-centred Integrative Psychotherapist and Supervisor. She also teaches psychology and counselling at the Open University, UK. She has published numerous books and articles including: Relational integrative psychotherapy (Wiley) and Practical ethics in counselling and psychotherapy (Sage) and The therapeutic use of self in counselling and psychotherapy (Sage). Her research interests include exploring the lived experience of trauma and disability and the application of reflexive, relational approaches. She is currently the Editor of the European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy.

20.30-20.45

4. Vîşcu Loredana-Ileana & Watkins Clifton Edward Jr. (2022). Psihoterapia copilului şi adolescentului. Studii. Ediţia a 3-a. Bucharest: Universul Academic Publishing House, University Publishing House.

Prezintă/Presented by Mihaela RUS PhD

Dr. Mihaela RUS este professor în cadrul Universităţii Ovidius” din Constanţa. Mihaela Rus este şi psiholog cu peste 20 de ani de experienţă în psihologia traficului, fiind şi conducător de doctorat în psihologie. Ea este autoare a 10 cărţi şi peste 80 de studii de specialitate, publicate în ţară şi străinătate. Din anul 2015 este preşedintele Asociaţiei de Psihologie şi Siguranţă Rutieră coordonând 5 campanii de responsabili./ Mihaela RUS PhD is a professor at the “Ovidius” University of Constanta. Mihaela Rus
is also a psychologist with over 20 years of experience in traffic psychology, being also a doctoral coordinator in psychology. She is the author of 10 books and over 80 specialty studies, published in the country and abroad. Since 2015, she is the president of the Association of Psychology and Road Safety, coordinating 5 campaigns on this theme.

20.45-21.00

5. Vîşcu Loredana-Ileana & Cădariu Ioana-Eva (2022). Psihoterapie integrativă. Studii. Ediţia a 3-a. Bucharest: Universul Academic Publishing House, University Publishing House.

Prezintă/Presented by Ioana Eva CĂDARIU Student PhD

Drd. Ioana-Eva CĂDARIU este psiholog clinician, psihoterapeut cu formare în psihoterapie integrativă, psihoterapie familial sistemică și
cu specializare înpsihoterapie de cuplu centrată pe emoții. În present este director al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră la Universitatea „Tibiscus” din Timișoara și student doctorand la Universitatea de Vest din Timișoara. Drd Ioana-Eva Cădariu este vicepreședinte al Institutului de Psihoterapie, Consiliere Psihologică și Supervizare Clinică (IPCS), membru în Colegiul Psihologilor din România (CPR), psiholog clinician autonom.
În ultimii ani Drd. Ioana-Eva Cădariu a publicat articole în domeniul psihoterapiei, fiind și co-coordonator al seriei de volume Studii în psihoterapie, Editura Universul Academic București./
Ioana-Eva CĂDARIU PhD student, is a clinical psychologist, a psychotherapist with training in integrative psychotherapy, systemic family psychotherapy and specialized in emotional-focused couple psychotherapy. She is currently the director of the Centre for Career Counselling and Guidance at the “Tibiscus” University of Timisoara and a doctoral student at the West University of Timisoara. Ioana-Eva Cădariu is also the vice-president of the Institute of Psychotherapy, Psychological Counselling and Clinical Supervision (IPCS), a member of the Romanian College of Psychologists (CPR) and an independent clinical psychologist. Curing the last years Ioana-Eva Cădariu has published papers in the field of psychotherapy, being also the co-coordinator of the series of volumes Studies in Psychotherapy, Universul Academic Publishing House of Bucharest.

SÂMBĂTĂ 11 IUNIE 2022/ SATURDAY 11TH JUNE 2022

Orele/Hours

KEY SPEAKERS – SESIUNE LUCRĂRI / PAPER SESSION

09.00-09.30

Radu RĂDUCAN PhD

Comunicare și comportamentul supervizorului/ Communication and the supervisor’s behaviour

09.30-10.00

Mihaela Dana BUCUŢA PhD

Educația despre moarte și formarea viitorilor psihoterapeuți/ Education for death and the training of future psychotherapists

10.00-10.30

Ioana-Eva CĂDARIU PhD student

Supervizarea intervenţiilor de consiliere din cadrul centrelor de consiliere şi orientare în carieră din universităţi/ Supervising counselling intervention inside university counselling and career orientation centres

10.30-11.00

Gabriel Cosmin BALACI PhD

Rolul supervizării în formarea şi psihoterapia analitică/ The role of supervision in training and in analytic psychotherapy

11.00-11.30

Zeno GOZO PhD

Aspecte antropologice ale psihoterapiei şi supervizării/ Antropological aspects of psychotherapy and supervision

11.30-12.00

Alina Oana MORAR ZAMOŞTEANU PhD,

Daniel MURANYI PhD,

Oana DĂU GAŞPAR PhD

Dezvoltarea abilităţilor de media literacy la persoane private de
libertate/
The development of media literacy abilities of imprisoned people

 

WORKSHOPS

Orele/Hours

12.00-14.30

Orele/Hours

15.30-18.00

Workshop 1 – Joanna HEWITT EVANS, Linda FINLAY

Poate supervizarea să devină o relaţie sigură/ Can Supervision be a Relational Home?’

WORKSHOP ÎNCHIS/

WORKSHOP CLOSED

Workshop 3 – Mihaela BUCUŢĂ, Raluca SASSU

Psihodrama pentru sine: A avea grijă de îngrijitor/ Psychodrama for the Self: Taking Care of the Carer

WORKSHOP ÎNCHIS/

WORKSHOP CLOSED

Workshop 2 – Loredana-Ileana VÎŞCU, Ioana-Eva CĂDARIU

Supervizarea online în psihoterapie. Supervizare live/ Online supervision in psychotherapy. Live Supervision

Workshop 4– Simona HERB, Ileana ROGOBETE

Supervizarea: process de creştere în siguranţă/ Supervision: safe
developmental process

PANEL SUPERVIZARE/SUPERVISION PANEL

Orele/Hours

Temă/Theme:

Probleme şi soluţii în supervizarea în timpul pandemiei / Challenges and solutionsin supervision during the pandemic

18.30-21.00

Moderator: Loredana-Ileana VÎŞCU

Invitaţi/
Invited speakers:

Raluca ANTON,

Carol FALENDER,

Linda FINLAY,

György GÁSPÁR,

Simona HERB,

Adela MOLDOVAN,

Oana Maria POPESCU,

Ileana ROGOBETE,

Ana Grego STOJOVIĆ,

Alina Oana MORAR ZAMOŞTEANU

Raluca ANTON este doctor, psiholog și managing partner PsyLife Clinic și co-fondator Holo – Psihologie pentru comunitate. Are o experiență de peste 13 ani în munca cu oamenii, fie că este vorba de susținut cursuri, training-uri sau formări profesionale pentru psihologi, fie că este vorba de activitatea pe care o desfășoară în procesul psihoterapeutic sau cel de coaching. Dincolo de formarea profesională realizată în cadrul universității, Raluca are o formare de lungă durată în știința relațiilor. De-a lungul anilor de studiu și de muncă în domeniul cercetării a învățat să privească procesul terapeutic sau de training din perspectiva evidențelor și a validității științifice. In plus, unul dintre obiectivele ei este să promoveze către publicul larg psihologia validată științific, motiv pentru care este realizatorul unor emisiuni de profil pe diverse platforme online și a podcast-ului Jocurile Minții pe care le puteți urmări sau asculta sau pe site-ul: ralucaanton.ro sau pe platformele online. Raluca Anton este formator în cadrul Institutului de Psihoterapie, Consiliere Psihologică și Supervizare Clinică (IPCS). / 

Raluca ANTON is a doctor, psychologist and managing partner of PsyLife Clinic and co-founder of Holo – Community Psychology. She has over 13 years of experience working with people, coordinating courses, workshops or professional training for psychologists, or other activities related to the psychotherapeutic or coaching processes. Beyond the professional training carried out at the university, Raluca has a long-term training in the science of relationships. Over the years of study and research work she has learned to look at the therapeutic or training process from the perspective of evidence and scientific validity. In addition, one of her goals is to promote scientifically validated psychology to the general public, which is why she is the producer of shows on various online platforms and of the Games of the Mind podcast that you can watch or listen to or on the website: ralucaanton.ro or on other online platforms. Raluca Anton is a trainer at the Institute of Psychotherapy, Psychological Counseling and Clinical Supervision (IPCS).

Dr. Carol FALENDER este co-autor al cărților despre supervizarea clinică: Clinical Supervision: A Competency based Approach (2004; a douaediție, 2021), Getting the Most Out of Clinical Training and Supervision: A Guide for Practicum Students and Interns (2012) The Essentials of Competency-based Clinical Supervision (2017), co-editor al Casebook for Competency-based Clinical Supervision toate scrise împreună cu Edward Shafranske; Multiculturalism and Diversity in Clinical Supervision: A Competency-based Approach (2014) editată împreună cu Edward Shafranske și Celia Falicov și Consultation in Psychology: A Competency-based Approach (2020) cu Edward Shafranske. Dr. Carol Falender a coordonat workshop-uri și simpozioane la nivel internațional, a condus programe de formare acreditate de către Asociația Psihologilor Americani (APA) și a prezidat Grupul operativ de supervizare al Consiliului pentru Afaceri Educaționale al APA. Ea a fost nominalizată de către Asociația Americană de Psihologie pentru contribuțiile inovatoare la practica supervizării clinice, iar în 2018 a primit premiul Distinguished Career Contributions to Education and Training in Psychology Award de la American Psychological Association.

Carol FALENDER PhD is co-author of books on clinical supervision: Clinical Supervision: A Competency-based Approach (2004; second edition, 2021), Getting the Most Out of Clinical Training and Supervision:A Guide for Practicum Students and Interns (2012) The Essentials of Competency-based Clinical Supervision (2017), co-editor of Casebook for Competency-based Clinical Supervision and all with Edward Shafranske;Multiculturalism and Diversity in Clinical Supervision:A Competency-based Approach (2014) edited with Edward Shafranske and Celia Falicov and Consultation in Psychology:A Competency-based Approach (2020) with Edward Shafranske.She has conducted workshops and symposia internationally, directed APA approved training programs and chaired the Supervision Guidelines Task Force of the Board of Educational Affairs of APA.She received a Presidential Citation from the American Psychological Association for innovative contributions to the practice of clinical supervision, and in 2018 received the Distinguished Career Contributions to Education and Training in Psychology Award from the American Psychological Association.

Dr. Linda FINLAY este psihoterapeut și supervisor în orientarea integrativă centrată pe relație și predă psihologie și
consiliere la Open University, în Marea Britanie. Dr. Linda Finlay a publicat numeroase cărți și lucrări: Relational
integrative psychotherapy
(Wiley); Practical ethics in counselling and psychotherapy (Sage) și The therapeutic use of self in counselling and psychotherapy (Sage). Interesele sale de cercetare include explorarea experienței traumatice, dizabilitatea și aplicarea abordărilor reflexive, relaționale. În present dr. Linda Finlay este editorul European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy. /

Linda FINLAY PhD is a relational-centred Integrative Psychotherapist and Supervisor. She also teaches psychology and counselling at the Open University, UK. She has published numerous books and articles including: Relational integrative psychotherapy (Wiley) and Practical ethics in counselling and
psychotherapy
(Sage) andThe therapeutic use of self in counselling and psychotherapy (Sage). Her research interests include exploring the lived experience of trauma and disability and the application of reflexive, relational approaches. She is currently the Editor of the European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy.

György GÁSPÁR este psiholog clinician, psihoterapeut relațional, formator și supervizor în psihoterapie, fiind președintele și co-fondator al Asociației Multiculturale de Psihologie și Psihoterapie și al Academiei Imago România; autor și coordonator științific al editurii Pagina de Psihologie. György Gáspár este formator și supervisor în cadrul Institutului de Psihoterapie, Consiliere Psihologică și Supervizare Clinică (IPCS)./

György GÁSPÁR is a clinical psychologist, a relational psychotherapist, trainer and supervisor in psychotherapy. He is the president and co-founder of the Multicultural Association of Psychologyand Psychotherapy and of the Imago Romania Academy. He is also the author and scientific coordinator of the Pagina de Psihologie publishing house.György Gáspár is also a trainer and supervisor of the Institute of Psychotherapy, Psychological Counselling and Clinical Supervision (IPCS).

Dr. Simona HERB este psihoterapeut, specialist în relații de cuplu, iar din 2010 este și terapeut sistemic de cuplu și familie. De asemenea, este fondator și manager al PSIRIS – Centru de Psihoterapie și Evoluție Personală (www.psiris.ro), singurul trainer certificat de către ICEEFT (2017) în abordarea terapeutică de cuplu centrată pe emoții (EFT) și unicul trainer acreditat în EFT din Europa de Est (www.iceeft.com). Dr. Herb Simona este cooordonatorul abordării EFT (EmotionallyFocusedTherapy) în România, formator în terapia sistemică de cuplu și familie în cadrul Institutului Areopagus, Timișoara șiformator în cadrul Institutului de Psihoterapie, Consiliere psihoogicăşi Supervizare clinică (IPCS)./

Simona HERB has a PhD in psychology, she is a psychotherapist, specialist in couple relations, and since 2010 she is also a systemic therapist for couples and families. She is also the founder and manager of PSIRIS – Center for Psychotherapy and Personal Evolution (www.psiris.ro) and the only trainer certified by ICEEFT (2017) in the emotionally focused couple therapeutic approach (EFT), being the only trainer accredited in EFT from Eastern Europe (www.iceeft.com). Herb Simona is thus the coordinator of the EFT (Emotionally Focused Therapy) approach in Romania, trainer in systemic couple and family therapy at the Areopagus Institute, Timisoara. She is also a trainer of the Institute of Psychotherapy, Psychological Counselling and Clinical Supervision (IPCS).


Adela MOLDOVAN este doctor în psihologie, psihoterapeut principal, formator şi supervizor în psihoterapii. Adela Moldovan de asemenea terapeut relaţional certificat internaţional, managing partner PsyLife Clinic, vicepreședinte şi co-fondator al Academiei Imago România./

Adela MOLDOVAN holds a PhD in Psychology, she is a Senior Psychotherapist, Trainer and Supervisor in Psychotherapy. Adela Moldovan is also an internationally certified relationship therapist, a managing partner of PsyLife Clinic,and the vice president and co-founder of the Imago Romania Academy.

Oana Maria POPESCU este președinte fondator al Asociației de Cercetare, Consiliere
și Psihoterapie Integrativă și psihoterapeut integrativ, formator și supervizor, coordonator al standardelor de formare și co-președinte al comisiei de acreditare a Asociației Europene de Psihoterapie Integrativă, membru al comisiei de etică a Federației Române de Psihoterapie. Predă psihoterapia integrativă, psihoterapia copilului, psihoterapii expresive și hipnoterapie, autoare a numeroase cărți și articole în domeniul psihoterapiei integrative, co-creator al abordării integrative strategice în psihoterapie. Membră a Societății pentru Explorarea Integrării în Psihoterapie, a Asociației Psihologilor Americani, a Asociației Europene de Psihoterapie, a Societății Internaționale de Psihologie Politică./

Oana Maria POPESCU is the founding president of the Association of Integrative Research, Counselling and Psychotherapy. She is an integrative psychotherapist, trainer andsupervisor, training standards officer and co-chair of the membership committee of the European Association for Integrative Psychotherapy, a member of the ethics committee of the Romanian Psychotherapy Federation. She teaches integrative psychotherapy, child psychotherapy, expressive psychotherapies and hypnotherapy, authored many books and articles in the field of integrative psychotherapy and is the co-creator of the integrative strategic psychotherapy approach. She is a member of the Society for theExploration of Psychotherapy Integration, the American Psychological Association, the European Association of Psychotherapy, the International Society for Political Psychology.

Dr. Ileana ROGOBETE este psihoterapeut, supervisor și formator în psihoterapie familial sistemică și,de asemenea, supervizor și terapeut EFT certificat de Centrul Internațional de Excelență în Terapia Centrată pe Emoții din Ottawa (ICEEFT). Dr. Ileana este fondator și director al Institutului de Terapie Familială Areopagus din Timișoara, având totodată și o experiență multiculturală bogată în domeniul psihoterapiei cu familii, cupluri și individual, precum și în domeniul supervizării și formării, contribuind până în prezent la formarea a sute de specialiști în psihoterapie. Dr. Ileana Rogobete a obținut doctoratul în psihologie la University of Cape Town, fiind și autoare a volumului Reconstructing Trauma and Meaning (2015).

Ileana ROGOBETE PhD is a psychotherapist, supervisor and trainer in systemic family psychotherapy and also an EFT supervisor and therapist certified by the Ottawa Center for Excellence in Emotion-Centered Therapy (ICEEFT). She is the founder and director of the Areopagus Institute of Family Therapy in Timisoara, also having a rich multicultural experience in the field of psychotherapy with families, couples and individuals, as well as in the field of supervision and training, contributing so far to the training of hundreds of specialists. She holds a PhD in Psychology, a degree from the University of Cape Town and is the author of Reconstructing Trauma and Meaning (2015).

Ana Grego STOJOVIĆ este psiholog, psihoterapeut (IIPA, EAIP) și supervizor (EUROCPS). Lucrează într-un cabinet privat cu adulți, atât individual, cât și cu grupuri. Ana Grego Stojović practică o abordare bazată pe rezultate, umanistă, atentă, plină de compasiune, colaborativă și integrativă, cu respect pentru povestea, fundalul, valorile și
obiectivele unice ale fiecărei persoane. Ea este trainer la Institutul de Psihoterapie Integrativă și Consiliere (IPSA) din Ljubljana, Slovenia și desfășoară, de asemenea, workshop-uri la alte institute din străinătate.

Ana Grego STOJOVIĆ is a psychologist, psychotherapist (IIPA, EAIP) and supervisor (EUROCPS). She works in a private practice with adults, in both individual and group setting. She practices a results-based, humanistic, mindful, compassionate, collaborative, and integrative approach with respect for each person’s unique story, background, values and goals. She is a trainer at Institut IPSA in Ljubljana, Slovenia, and is also running workshops at other institutes abroad.

Dr. Alina Oana MORAR ZAMOŞTEANU este psihoterapeut, formator-supervizor și președinte al Asociației de Terapie Familială și de Cuplu Timișoara, conferențiar universitar și decan al Facultății de Psihologie, Universitatea “Tibiscus din Timișoara. Alina Oana Morar-Zamoșteanu este doctor în psihologie (2004) şi absolventă a Facultății de Sociologie și Psihologie (1997), Universitatea de Vest din Timișoara./

Alina Oana MORAR ZAMOŞTEANU PhD is a psychotherapist, trainer and supervisor and the president of the Association of Family and Couple Therapy of Timisoara. She is also the dean and associate professor at the Faculty of Psychology, “Tibiscus University of Timisoara. She holds a PhD in Psychology (2004) and is a graduate of the Faculty of Sociology and Psychology (1997), West University of Timisoara.

DUMINICĂ 12 IUNIE 2022/ SUNDAY 12TH JUNE 2022

Orele/

Hours

WORKSHOPS

On ZOOM

10.00-12.30

Workshop 1 – György GÁSPÁR

Relațiologia – un nou domeniu științific și aplicațiile acestuia în psihoterapie /  Relatiologia – a new scientific domain and its application in psychotherapy

Workshop 2 – Maruša ZALETEL TEKAVC

Supervizarea Eco: integrarea naturii şi supervizarea/ Eco-supervision: integration of nature and supervision