Conferinţa Internaţională „SUPERVIZAREA ÎN PSIHOTERAPIE”

International Conference “SUPERVISION IN PSYCHOTHERAPY”

 

Conferinţa Internaţională „Supervizarea în psihoterapie” a ajuns la a 4-a ediţie și este organizată de Institutul de Psihoterapie, Consiliere psihologică şi Supervizare clinică (IPCS) şi de Universitatea „Tibiscus” din Timişoara începând cu anul 2021 (respectiv de Asociaţia de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă (ACCPI) şi de Universitatea „Tibiscus” din Timişoara în anii 2019 şi 2018) în colaborare cu diferite organizaţii şi instituţii de învăţământ şi de cercetare naţionale şi internaţionale. Obiectivul acestui eveniment este de a reuni, pentru câteva zile, practicieni, specialişti din domeniul psihologiei şi psihoterapiei, în mod special din domeniul supervizării clinice, însă fără a exclude colegii din domeniile conexe: asistenţă socială, teologie, filosofie, medicină, informatică şi chiar şi inginerie. Scopul este acela de a-i susţine  în diseminarea rezultatelor cercetărilor, în comunicarea interdisciplinară şi împărtăşirea cunoştinţelor cu intenţia de a contribui la dezvoltarea profesională a practicienilor, specialiştilor şi academicilor. Lucrările autorilor sunt publicate în volume de studii, în jurnalul International Journal of Supervision in psychotherapy (www.ijsp.eu) sau în volume proceedings ale conferinţei.

 

The International Conference “Supervision in Psychotherapy” has reached its 4th edition and is organized by the Institute of Psychotherapy, Psychological counselling and Clinical supervision (IPCS) and the “Tibiscus” University of Timisoara since 2021 (respectively by the Association of Integrative Research, Counselling and Psychotherapy (ACCPI) and the “Tibiscus” University of Timisoara in 2019 and 2018),  in collaboration with various national and international educational and research organizations and institutions. The aim of this event is to bring together, for a few days, specialists from the field of psychology and psychotherapy, especially from the field of clinical supervision, but without excluding colleagues from related fields: social work, theology, philosophy, medicine, computer science and even engineering. The scope is to support specialists in disseminating research results, in interdisciplinary communication and sharing knowledge with the intention of contributing to the professional development of practitioners, specialists and academics. The authors’ selected papers are published in study volumes, in the International Journal of Supervision in Psychotherapy (www.ijsp.eu) or in conference proceedings.

 

Pentru prima dată şi de acum înainte dr. Ramona Răducan nu va mai fi vice-preşedinte al Conferinţei Internaţionale „Supervizarea în psihoterapie”. Indiferent ce am spune, cuvintele nu sunt de ajuns să exprime ceea ce simţim noi organizatorii, colegii, prietenii, studenţii, cursanţii, clienţii, fiecare dintre noi cei care am cunoscut-o pe Ramona, păstrăm amintirea profesionalismului, dăruirii şi a valorilor ce au făcut-o atât de remarcabilă.

Atunci când l-am rugat pe Radu, soţul Ramonei, să ne completeze gândurile despre Ramona, ne-a menţionat că ceea ce a scris Ramona, pentru a se descrie pe pagina sa oficială (v. mai jos: http://ramonaraducan.ro/) este „minunat scris, aşa cum minunată a fost, este şi va fi Ramona. Indiferent de ce voi adăuga aş strica feeria cuvintelor, gândurilor şi sentimentelor Ramonei. Rămâne aşa şi este splendid!”.

Despre mine..

Eu sunt o prismă care trăiește și reflectă Viața, o parte din existențele altor oameni, un om modelat de autoeducație, de persoanele semnificative pe care le-a întâlnit în timp și de experiențele personale. Dincolo de identitatea socială și de identitatea personală, sunt ceea ce cred, ce simt, ce mă pasionează, ce mă consumă, ce mă orientează, ce mă lasă indiferentă, ce mă motivează, ce mă catalizează…

Viața mea este o poveste a voinței, un puzzle relațional, un lanț de evenimente care mi-au arătat că cea mai importantă valoare este iubirea. Dacă fericirea este sensul vieții, atunci iubirea este mijlocul prin care îl putem atinge.

Formarea profesională mai largă mi-a permis să înțeleg oamenii și acțiunile lor într-un mod mai cuprinzător și mi-a oferit multiple instrumente prin care să pot interveni eficient în viața lor personală și profesională. Cred că fiecare dintre noi este un diamant, dar numai un bijutier autentic își poate da seama de valoarea lui. Eu sunt acel bijutier care evaluează, curăță de impurități, creează fațete și oferă strălucire diamantelor. Misiunea mea este să sprijin oamenii să devină cea mai bună variantă a lor însuşi! (http://ramonaraducan.ro/)

For the first time and from now on, Ramona Răducan PhD will no longer be the vice-president of the International Conference Supervision in Psychotherapy”. No matter what we say, words are not enough to express how we, the organisers, colleagues, friends, students, trainees, clients, each of us who knew her, feel; we all keep the memory of her profesionalism, of her dedication and her values that made her so remarkable.

When we asked Radu, Ramona’s husband, to add some thoughts about Ramona, he mentioned that what Ramona wrote, as a description of herself on her official page (see below: http: // ramonaraducan.ro /) is “wonderfully written, wonderful as Ramona was, is and will be. No matter what I add, I would just spoil Ramona’s enchantment of words, thoughts, and feelings. Let’s keep it this way, it’s simply gorgeous!”

About me..

I am a prism that lives and reflects Life, a part of other people’s existences, a human shaped by self-education, by significant people met in time and by one’s personal experiences. Beyond social identity and personal identity, I am what I believe, what I feel, what I am passionate about, what consumes me, what guides me, what leaves me indifferent, what motivates me, what catalyzes me…

My life is a story of will, a relationship puzzle, a chain of events that showed me that the most important value is love. If happiness is the meaning of life, then love is the means by which we can attain it.

A wide professional development has allowed me to understand people and their actions  in a more comprehensive way and has given me multiple tools through which I can effectively intervene in their personal and professional lives. I think each of us is a diamond, but only a real jeweler can realize its value. I am the jeweler who evaluates, cleans impurities, creates facets and gives brilliance to diamonds. My mission is to support people to become the best of themselves!
(http://ramonaraducan.ro/)

 

Conferinţa Internaţională „Supervizarea în Psihoterapie” – ediţia a IV-a 

in memoriam Psihoterapeut Dr. Ramona Răducan

The International Conference “Supervision in psychotherapy” – 4th edition

in memoriam of Psychotherapist Ramona Răducan PhD

 

Perioadă / Period: 10-12 June 2022

Locaţie/ Location: ONLINE – on ZOOM

Conferinţa Internaţională „Supervizarea în psihoterapie”, ediţia a 4-a, 10-12 iunie 2022, Online,  este organizată de:

 • Universitatea „Tibiscus” din Timişoara prin:
 • Departamentul de Cercetare Științifică și Creație Academică,
 • Centrul de Cercetări Calitative în Consiliere şi Psihoterapie,

şi

 • Institutul de Psihoterapie, Consiliere psihologică şi Supervizare clinică (IPCS).

în Parteneriat cu:

 • Universitatea din Texas de Nord, Texas, Denton, S.U.A.;
 • Asociaţia Europeană de Psihoterapie Integrativă (EAIP);
 • Institutul de Sexologie Cluj-Napoca, România;
 • Asociaţia de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă (ACCPI), România;
 • Liga Studenţilor din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, România;
 • Editura Universul Academic, Bucureşti, România.

 

The International Conference “Supervision in psychotherapy”, 4th edition, 10th-12th June 2022, Online, is organised by:

 • “Tibiscus” University of Timisoara through:
 • The Department of Scientific Research and Academic Creation;
 • The Centre of Qualitative Research in Counselling and Psychotherapy;

and

 • The Institute of Psychotherapy, Psychological Counselling and Clinical Supervision (IPCS).

in partnership with

 • The University of North Texas in Denton, Texas, U.S.A.;
 • The European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP);
 • The Sexology Institute of Cluj-Napoca, Romania;
 • The Association of Integrative Research, Counselling and Psychotherapy (ACCPI), Romania;
 • The Students’ League of the “Tibiscus” University of Timisoara, Romania;
 • The Universul Academic Publishing House, Bucharest, Romania.

 

Înregistrare conferinţă /Conference Registration

Termen  pentru înregistrare: 31 MAI 2022/ Deadline registration: 31 MAY 2022

Fiecare participant va completa formularul de înregistrare şi îl va trimite pe adresa de email: ipcs.psy@gmail.com, împreună cu dovada plăţii.

Each Participant will fill in the registration form and send it to the email address: ipcs.psy@gmail.com, together with the payment proof.

 

Taxa de participare este de 500 lei și va fi achitată în contul/ The participation fee of 500 lei (100 euros) will be paid to:

INSTITUTUL DE PSIHOTERAPIE, CONSILIERE PSIHOLOGICĂ  ȘI SUPERVIZARE CLINICĂ (IPCS)

C.I.F. 42273685

RO30RZBR0000060021721257

RAIFFEISEN BANK REȘIȚA

Subiect plată: Conferinta. Nume participant XY/ Payment subject: Conference. Participant’s name XY

 

Sesiuni Lucrări/ Paper Sessions

Termen pentru trimiterea lucrărilor: 31 MAI 2021/ Paper submission deadline: 31 MAY 2021

Participanţii pot trimite lucrări ştiinţifice (maxim 2 lucrări/participant), de maxim 10 pagini, la adresa de email: ipcs.psy@gmail.com. Fiecare autor va plăti taxa de participare la conferinţă (chiar dacă sunt doi sau mai mulţi autori per lucrare). Lucrarea va fi însoţită de Declaraţia de copyright.

Participants may send papers (maximum 2 papers/participant), with a maximum length of 10 pages, to the email address: ipcs.psy@gmail.com. Each author will pay the conference fee (even if there are two or more authors per paper).

Lucrările vor fi publicate în limba engleză şi vor fi incluse în următoarele SECŢIUNI:

 1. Supervizare clinică;
 2. Psihologie şi psihoterapie;

Papers will be written in English and can be included in the following SECTIONS:

 1. Clinical Supervision;
 2. Psychology and psychotherapy;

Din lucrările prezentate în cadrul conferinţei, vor fi selectate lucrări pentru a fi publicate în International Journal of Supervision in Psychotherapy (www.ijsp.eu).

From the papers presented in the conference a number of papers will be selected to be published in the International Journal of Supervision in Psychotherapy (www.ijsp.eu).

ICSP President

Prof. Loredana-Ileana VÎŞCU PhD